• ไทย
    • Eng

โครงการเพิ่มทักษะบาริสต้าสู่ระดับมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มทักษะบาริสต้าสู่ระดับมืออาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 3 อาคาร 58 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และเพิ่มทักษะการปฏิบัติให้แก่นักศึกษา เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญด้านการชงกาแฟ เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่นักศึกษา และเพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจกาแฟรวมทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.รวิวรรณ พวงสอน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และยังได้รับเกียรติจากคุณวุฒิชัย พิชัยยุทธ์ เจ้าของธุรกิจร้านเล่ากาแฟ ในจังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรอบรมให้กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ