• ไทย
    • Eng

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ Be You Be Unique ครั้งที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ นำโดยอาจารย์ภัทรภร เม่งช่วย อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ Be You Be Unique ครั้งที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ และมากความสามารถจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ครูปิง วชิรวิชญ์ ปิติศิริธนบูรณ์
Runway Coach Miss Universe Thailand 2019 และผู้บริหาร สถาบันสอนนางงามและเดินแบบ Elegant Poses คุณแอนเน่ เมย์หว่อง Top 3 Drag Race Thailand Season 1 และครูหนุ่ม ประเสริฐ เจิมจุติธรรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกวด และบุคลิกภาพ การพูดต่อหน้าสาธารณะ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศุภวรรณ ตันตสุทธิกุล หัวหน้าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิด