• ไทย
    • Eng

โครงการสัมมนา เรื่อง การบูรณาการศาสตร์คหกรรมกับการทำธุรกิจออนไลน์

ช่วงบ่ายวันที่ 26 สิงหาคม 2563 หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ นำโดยอาจารย์ติณณา อุดม อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ดำเนินการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง การบูรณาการศาสตร์คหกรรมกับการทำธุรกิจออนไลน์ ในรายวิชาสัมมนาในงานคหกรรมศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ และมากความสามารถจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ผศ. วินัย ตาระเวช รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศิริวัลย์ พฤฒิวิลัย หัวหน้าสาขาคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด