• ไทย
    • Eng

โครงการสัมมนา “การให้ความรู้ปรับความคิดมุ่งสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์”

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการสัมมนา “การให้ความรู้ปรับความคิดมุ่งสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์” กิจกรรมที่ 1 การแบ่งปันประสบการณ์เทคนิคการประยุกต์ใช้ความรู้จากที่เรียนสู่ที่ทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเพื่อความเป็นบัณฑิตมืออาชีพ โดยการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) ให้แก่นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการในวันนี้มีนักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก