• ไทย
    • Eng

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวและพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั่วประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบต้นฉบับสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์จุลสารดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวและพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยทั่วไประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง