• ไทย
  • Eng

บุคลากร

อว 0655/676 สำนักงานอธิการบดี ขอส่งหนังสือกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน
  อว 0655/670 สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา มาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ
  • อว 0655/670 สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา มาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ Open File
  อว 0655/644 สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ
  • อว 0655/644 สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ Open File
  อว 0655/636 สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ
  • อว 0655/636 สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ Open File
  อว 0655/630 สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยฯ
   อว 0655/603 สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน คณะศิลปศาสตร์
    อว 0655/602 สำนักงานอธิการบดี ขอส่งหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 23)
     อว 0655/603 สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ประชาสัมพันธ์ "เพื่อนครอบครัว : Family Line"
      อว 0655/600 สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการการจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
       อว 0655/599 สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ฉบับ