• ไทย
    • Eng

ภาพเป็นข่าว

มทร.ศรีวิชัย-ทม.เขารูปช้าง เอ็มโอยู จัดการขยะ-ถ่ายทอดเทคโนโลฯ ผลิตปุ๋ยรีไซเคิล

การหาแนวทางเพื่อสร้างเจตคติที่มีต่อการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

นักศึกษาหลักสูตรอาหารและโภชนาการ เข้าศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหาร ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา

โครงการเพิ่มทักษะบาริสต้าสู่ระดับมืออาชีพ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์หลักสูตรอาหารและโภชนาการ เข้าศึกษาดูงาน ณ มทร.พระนคร และสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะผู้บริหาร คณาจารย์หลักสูตรอาหารและโภชนาการ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการนำเที่ยวทางทะเล

กิจกรรมส่งมอบผลผลิต (เตาชีวมวล) ภายใต้โครงการ มทร.ศรีวิชัย รักษ์และใส่ใจโลก

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการคว้ารางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษา

เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น