การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
lac
e-service.rmutsv.ac.th
epassport.rmutsv.ac.th
regis.rmutsv.ac.th
สายตรงคณบดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานคณบดี
ปฏิทินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
จุลสารคณะศิลปศาสตร์
งานสหกิจศึกษา
หางานได้ที่ JOBTOPGUN
สถิติการรับสมัครนักศึกษา

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร
 


ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา​
คณบดี 

 


ดร.วิชชุลฎา  ถาวโรจน์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน


  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นางศศิธร  สุวรรณปัทมะ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ดร.โกสินทร์  ทีปรักษพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีบริหารและวางแผน

ผศ.ณิชา  ประสงค์จันทร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

นายยูโสบ  ดำเต๊ะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

รศ.ทรรศนีย์  คีรีศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

นายเมธัส  พานิช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

นายนรินทร์ภพ  ช่วยการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา

นางชญาดา  เฉลียวพรหม
หัวหน้าสาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว

นางสาวฐิตินารถ  คำยอด
หัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ

ผศ.อัฏฐชัย  ถาวรสุวรรณ
หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป

ผศ.พงษ์เทพ  เกิดเนตร
 หัวหน้าสาขาคหกรรมศาสตร์

นางสาวศุภรดา  พูนแก้ว
 หัวหน้าสำนักงานคณบดี