การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
lac
e-service.rmutsv.ac.th
epassport.rmutsv.ac.th
regis.rmutsv.ac.th
สายตรงคณบดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานคณบดี
ปฏิทินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
จุลสารคณะศิลปศาสตร์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

 

 

 


ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา​
คณบดี 

   


ดร.วิชชุลฎา  ถาวโรจน์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน


ผศ.กุลดารา  เพียรเจริญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

นายจักรายุธ  มุ่งศิริ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 

นางณิชา  ประสงค์จันทร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ว่าที่พันตรีจักรกฤษณ์  จุฑาทิพยรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม


รศ.ทรรศนีย์ คีรีศรี
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
การประกันคุณภาพ

 
 

นางชญาดา  เฉลียวพรหม
หัวหน้าสาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว

นางศศิธร  สุวรรณปัทมะ
หัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ

นายอัฏฐชัย  ถาวรสุวรรณ
หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป
 

ผศ.พงษ์เทพ  เกิดเนตร
 หัวหน้าสาขาคหกรรมศาสตร์