• ไทย
    • Eng
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
AWARD
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ผู้บริหารประจำคณะศิลปศาสตร์

×

Error message

Notice: Trying to get property of non-object in og_context() (line 232 of /home/libart/public_html/main/sites/all/modules/og/og_context/og_context.module).
 


ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา​
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

 


ดร.วิชชุลฎา  ถาวโรจน์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน


อาจารย์ศศิธร  สุวรรณปัทมะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.อัฎฐชัย  ถาวรสุวรรณ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ดร.โกสินทร์  ทีปรักษพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีบริหารและวางแผน

ผศ.ณิชา  ประสงค์จันทร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

รศ.ผกากรอง  เทพรักษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

รศ.ทรรศนีย์  คีรีศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

อาจารย์ยูโสบ  ดำเต๊ะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อาจารย์เมธัส  พานิช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์นรินทร์ภพ  ช่วยการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา

อาจารย์ชญาดา  เฉลียวพรหม
หัวหน้าสาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว

ผศ.จิรภัทร  ภู่ขวัญทอง
หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป

ผศ.พงษ์เทพ  เกิดเนตร
 หัวหน้าสาขาคหกรรมศาสตร์

อาจารย์ฐิตินารถ  คำยอด
หัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ

นางสาวศุภรดา  พูนแก้ว
 หัวหน้าสำนักงานคณบดี