• ไทย
    • Eng

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) “ ✅ ได้ผ่านการรับรอง ✅ ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญา สาขาการกำหนดอาหาร จากคณะกรรมการวิชาชีพฯ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

#คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ในโอกาสที่
“ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) “
✅ ได้ผ่านการรับรอง ✅
ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญา สาขาการกำหนดอาหาร
จากคณะกรรมการวิชาชีพฯ
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย. 2565 ถึง วันที่ 3 กันยายน 2571