• ไทย
    • Eng

กิจกรมมสัมมนา Chef's Tales and Creative Culinary

วันที่ 30 ตุลาคม 2566
หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "Chef's Tales and Creative Culinary“
ณ ห้องประชุมสมิหลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ซึ่งมีวิทยากร คือ เชฟอนุสรณ์ จันทมุณี ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
และได้รับเกียรติจาก อาจารย์จินตนา เจริญเนตรกุล หัวหน้าสาขาคหกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้