• ไทย
  • Eng

ข้อมูลบุคลากรคณะศิลปศาสตร์

 • ฝ่ายบริหารและวางแผน

นางชัญญภัทร สุกแก้ว
งานบุคคล


นางสาวนัทธมน สุกเขียว
งานสารบรรณ


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกชพร  ดำโพธิ์
งานแผนและงบประมาณ
       

นางสาวมัธนา  อำภา
งานการเงิน

นางสาวรัตน์วิภา ขุนเพ็ชร์
งานการเงิน


นางบงกช ตรึกตรอง
งานพัสดุ

       

นายวิโรจน์  อะฆะนัง 
งานโสตทัศนูปกรณ์

นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วทอง
งานพัสดุ

นางดวงฤดี  สุวรรณรัตน์ 
เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร

 

 • ฝ่ายสื่อสารองค์กร

นางสาวนูรีซัน ชอบงาม
งานสื่อสารองค์กร

 

 • ฝ่ายวิชาการและวิจัย

นางสาวจุฑารัตน์  เพ็งลักษ์ 
งานการเรียนการสอน

นางสาวสาริยา ใคลคลาย
งานการเรียนการสอน

นางลัดดา  สุวรรณศรี 
งานสหกิจศึกษาและงานวิเทศสัมพันธ์
       

นายธีระชัย  ชูน้อย 
งานวิจัย


นางสาวเลอลักษณ์ คงเพชร

ริการวิชาการ


 

 • ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นางสาวสุภารัตน์  คงประดิษฐ์ 
งานพัฒนานักศึกษา

นางรจวรรณ รามแก้ว​
งานพัฒนานักศึกษาและงานประกันคุณภาพ

 • สาขาภาษาต่างประเทศ

นางสาวลลิศา  พิณทะมะโน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชลินฎา  อ่อนประชู 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • สาขาคหกรรมศาสตร์

นางสาวบงกช  สุวรรณรัตน์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุพิชชา  แก้วกลม 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
       

นางวิภานุช  ทองดำ 
พนักงานประจำตึก

 

 • สาขาการโรงแรมและการท่องที่ยว

นางสาวนราธร  ส่งศรี 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 • สาขาศึกษาทั่วไป

นายนฤดม  แก้วประดิษฐ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสาริยา  ใคลคลาย 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอรพรรณ  ขุนเจริญ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
       

นางสาวอัญณี  บุญชัย 
นักวิทยาศาสตร์

นายสรรชัย  สอนกชกร 
นักวิทยาศาสตร์

 

 • ศูนย์ภาษา

นางสาวสาธินี งามไตรไร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป