• ไทย
  • Eng

ข้อมูลบุคลากรคณะศิลปศาสตร์

 • ฝ่ายบริหารและวางแผน

นางสาวสร้อยสินธ์  แก้วหนู 
งานบุคคล

นางสาวบุญญา  วุทธชูศิลป์ 
งานสารบรรณ

นางสุจิรา  สิงห์ชัย 
งานแผนและงบประมาณ
       

นางสาวสายทิพย์  โมลิโต 
งานการเงิน

ว่าที่ ร.ต.หญิงกชพร  ดำโพธิ์ 
งานการเงิน

นางสาวจุฑารัตน์  อุปถัมภ์ 
งานพัสดุ
       

นายวิโรจน์  อะฆะนัง 
งานโสตทัศนูปกรณ์

นายจักรพงศ์  สุขเพ็ง 
งานโสตทัศนูปกรณ์

นางดวงฤดี  สุวรรณรัตน์ 
เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร

 

 • ฝ่ายสื่อสารองค์กร

นางสาวธนัฎฐา  นิลสุวรรณ 
งานสื่อสารองค์กร

 

 • ฝ่ายวิชาการและวิจัย

นางสาวจุฑารัตน์  เพ็งลักษ์ 
งานการเรียนการสอน

นางสาวมัธนา  อำภา 
งานการเรียนการสอน

นางลัดดา  สุวรรณศรี 
งานสหกิจศึกษาและงานวิเทศสัมพันธ์
       

นายธีระชัย  ชูน้อย 
งานวิจัย

นายภัชรนนท์  อะวะภาค 
งานบริการวิชาการ

 

 • ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นางสาวสุภารัตน์  คงประดิษฐ์ 
งานพัฒนานักศึกษา

นางรจวรรณ  รามแก้ว 
งานพัฒนานักศึกษาและงานประกันคุณภาพ

 • สาขาภาษาต่างประเทศ

นางชัญญาภัทร  สุกแก้ว 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชลินฎา  อ่อนประชู 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • สาขาคหกรรมศาสตร์

นางสาวบงกช  สุวรรณรัตน์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุพิชชา  แก้วกลม 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
       

นางวิภานุช  ทองดำ 
พนักงานประจำตึก

 

 • สาขาการโรงแรมและการท่องที่ยว

นางสาวนราธร  ส่งศรี 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 • สาขาศึกษาทั่วไป

นายนฤดม  แก้วประดิษฐ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสาริยา  ใคลคลาย 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอรพรรณ  ขุนเจริญ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
       

นางสาวอัญณี  บุญชัย 
นักวิทยาศาสตร์

นายสรรชัย  สอนกชกร 
นักวิทยาศาสตร์

 

 • ศูนย์ภาษา

นางสาวลลิศรา  พิณทะมะโน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววราภรณ์  เชาว์ทอง 
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์