• ไทย
    • Eng

คณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์


ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา​
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

 


ดร.วิชชุลฎา  ถาวโรจน์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน


ผศ.ณิชา  ประสงค์จันทร์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.อัฏฐชัย  ถาวรสุวรรณ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นางสาวศุภรดา  พูนแก้ว 
 หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผศ.อดิศักดิ์  จิตภูษา
ผู้ช่วยคณบดีบริหารและวางแผน

ดร.โกสินทร์  ทีปรักษพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

นางสาวจิราภรณ์  ตันติพงษ์อาภา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ผศ.รวิวรรณ  พวงสอน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

นายยูโสบ  ดำเต๊ะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา


นายเมธัส  พานิช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


นายนรินทร์ภพ  ช่วยการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา

นายจิรายุ  สงเคราะห์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

นางสาวศุภวรรณ  ตันตสุทธิกุล
หัวหน้าสาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว

รศ.ดร.พัชรินทร์  ฆังฆะ
หัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ

ผศ.ศิริวัลย์  พฤฒิวิลัย
หัวหน้าสาขาคหกรรมศาสตร์

ผศ.จิรภัทร  ภู่ขวัญทอง
หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป