• ไทย
    • Eng

คณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์


ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ โอมณี 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

 


ผศ.กุลดารา เพียรเจริญ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน


รศ.ดร.พัชรินทร์ ฆังฆะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์ ยูโสบ ดำเต๊ะ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นางสาวศุภรดา พูนแก้ว
 หัวหน้าสำนักงานคณบดี


ผศ.กิติศักดิ์ ชุมทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและหน่วยธุรกิจเพื่อการศึกษา


รศ.ผกากรอง เทพรักษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหน่วยวิจัยและนวัตกรรม

ผศ.วราวุฒิ ดวงศิริ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ


ดร.สมพร ชูเนาวรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสมรรถนะทางภาษา และศูนย์ภาษาชลาทัศน์


อาจารย์ชนาธิป ชูอักษร   
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  


อาจารย์เอกราช มะลิวรรณ์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


อาจารย์บุญรัตน์ ดุกหลิ่ม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและสื่อสารองค์กร

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาฎา  เทพวรรณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร


อาจารย์จินตนา เจริญเนตรกุล
หัวหน้าสาขาคหกรรมศาสตร์

ดร.สาลินี ทิพย์เพ็ง
หัวหน้าสาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว

ดร.กิตติมา ตันติหาชัย
หัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ

ดร.สืบสกุล ใจสมุทร
หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป