• ไทย
    • Eng

คณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์


ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา​
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

 


ดร.วิชชุลฎา  ถาวโรจน์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน


ผศ.ณิชา  ประสงค์จันทร์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.อัฏฐชัย  ถาวรสุวรรณ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นางรจวรรณ  รามแก้ว 
 หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผศ.อดิศักดิ์  จิตภูษา
ผู้ช่วยคณบดีบริหารและวางแผน

ผศ.ดร.โกสินทร์  ทีปรักษพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.ระวิวรรณ  พวงสอน
ผู้ช่วยคณบดีประกันคุณภาพ

ผศ.วีระชัย  ท่าดี
ผู้ช่วยคณบดีพัฒนานักศึกษา

นายยูโสบ  ดำเต๊ะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดหารายได้


นายจิรายุ  สงเคราะห์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


ผศ.นรินทร์ภพ  ช่วยการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาฎา  เทพวรรณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร


นางจิราภรณ์ ตันติพงศ์อาภา
หัวหน้าสาขาคหกรรมศาสตร์

นางสาวศุภวรรณ  ตันตสุทธิกุล
หัวหน้าสาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว

ดร.พัลลภา  คฑายุทธ
หัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ

ผศ.จิรภัทร  ภู่ขวัญทอง
หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป