• ไทย
  • Eng

สาขาศึกษาทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเกี่ยวกับสาขา

ประวัติความเป็นมาของสาขาศึกษาทั่วไป

สาขาศึกษาทั่วไป มีชื่อเดิมว่า “คณะวิชาสามัญ” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิชาศึกษาทั่วไป” และในปัจจุบันได้ใช้ชื่อว่า “สาขาศึกษาทั่วไป” โดยสังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สาขาศึกษาทั่วไป เป็นหน่วยงานสายวิชาการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งหน่วยราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในปี พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 163ง หน้า 13 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2550 โดยประกอบด้วย 5 หลักสูตรรายวิชา คือ

หลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์

 • ด้านคณิตศาสตร์
 • ด้านสถิติ
 • ด้านเทคโนโลยี

หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์

 • ด้านฟิสิกส์
 • ด้านเคมี
 • ด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์

 • ด้านมนุษย์และสังคม
 • ด้านจิตวิทยา
 • ด้านกฎหมาย
 • ด้านบูรณาการ
 • ด้านรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์
 • ด้านวัฒนธรรม
 • ด้านสังคมวิทยา

หลักสูตรรายวิชาภาษาไทย

 • ด้านภาษาไทย

หลักสูตรรายวิชาพลศึกษา

 • ด้านกีฬา
 • ด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย
 • ด้านนันทนาการ

วิสัยทัศน์สาขาศึกษาทั่วไป

“มุ่งส่งเสริมบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีจิตสาธารนะ และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต”

โครงสร้างการบริหาร : สาขาศึกษาทั่วไป

 

 • หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภัทร ภู่ขวัญทอง (Asst. Prof. Jirapat Phookwantong)
 •  
 • หัวหน้าหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาริสา เส็นเหมาะ (Asst. Prof. Marisa Senmoh)
 • หัวหน้าหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี วุ่นศรี (Asst. Prof. Dr.Supranee Wunsri)
 • หัวหน้าหลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์ : อาจารย์เอกราช มะลิวรรณ์ (Mr. Ekarach Maliwan)
 • หัวหน้าหลักสูตรรายวิชาภาษาไทย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาฎา เทพวรรณ (Asst. Prof. Acting Sub Lt. Jutada Tabpawan)
 • หัวหน้าหลักสูตรรายวิชาพลศึกษา : ดร.สืบสกุล ใจสมทร (Dr. Serbsakul Jaisamut)

 

ข้อมูลบุคลากร

หลักสูตร

ผลงาน/รางวัล

สิ่งอำนวยความสะดวก

ช่องทางการติดต่อ