• ไทย
    • Eng

สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน คณะศิลปศาสตร์ Cooperative and Work Integrated Education; CWIE

เครือข่ายสหกิจศึกษา

 

งานสหกิจศึกษา มทร.ศรีวิชัย

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสหกิจศึกษา

 

เอกสารสำหรับการประกวดโครงงานสหกิจระดับมหาวิทยาลัย/เครือข่ายภาคใต้

 

แนวทางส่งเสริม CWIE

 

ปฏิทินสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์