• ไทย
    • Eng

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มงานประกัน
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง เดือนมีนาคม 2559 ประจำปีการศึกษา 2558

 

แบบฟอร์มงานแผนและงบประมาณ
ตัวชี้วัดโครงการ แบบฟอร์ม Spec
แบบฟอร์มขอโครงการ แบบฟอร์มขอรายการครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง
แบบฟอร์มสรุปผลโครงการ ความเชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มคำเสนอขอ งปม.รายจ่าย ปี 64 แบบฟอร์มคำเสนอขอ งปม.รายได้ ปี 64
แบบฟอร์มคำเสนอขอ งปม.รายจ่าย ปี 65 แบบฟอร์มคำเสนอขอ งปม.รายได้ ปี 65
แบบฟอร์มขอกิจกรรม

 

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 

 

แบบฟอร์มการเงิน
แบบฟอร์มรายงานเดินทางไปราชการ แบบฟอร์มสัญญายืมเงินแบบ เอ 4
ใบมอบฉันทะ ใบรับรองการจ่ายเงิน
ใบสำคัญรับเงิน    

 

แบบฟอร์มพัสดุ
อัตราค่าถ่ายเอกสาร แบบฟอร์มใบเสนอราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เอกสารแนบหนังสือ งานพัสดุ
บันทึกกรรมการตรวจรับพัสดุ แบบฟอร์มประมาณการ
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร แบบฟอร์มสเปค
แบบฟอร์มข้อมูลคณะกรรมการการลงระบบ (e-GP) บรับรองการจ่ายเงิน
แบบฟอร์มแจ้งยอดวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ ใบรับรองแทนการจ่ายเงิน
แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม รายละเอียดแทงจำหน่ายพัสดุ
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน เอกสารเคลียร์โครงการ
เอกสารประกอบโครงการจัดซื้อจ้ดจ้าง ตัวอย่างการจ้างเหมาบริการ
แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

 

 

แบบฟอร์มบุคลากร
   แบบเสนอผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  แบบใบยกเลิกวันลา
 แบบใบลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ    แบบใบลาป่วย 
 แบบใบลาพักผ่อน   แบบใบลาออก
แบบใบลาอุปสมบท   แบบขออนุมัติไปราชการและยืมเงิน (ของคณะฯ) 
 แบบขออนุมัติไปราชการและยืมเงิน (ฉบับของมหาวิทยาลัย)  แบบรายงานผลการศึกษา 
 ใบรายงานผลการฝึกอบรม       ใบลาไปต่างประเทศ 
 แบบคิดภาระงานของคณาจารย์  แบบฟอร์มองค์ประกอบที่ 2 ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
แบบสรุปคะแนนการประเมินผลปฏิบัติราชการ
   สาขาศึกษาทั่วไป   สาขาภาษาต่างประเทศ
   สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว   สาขาคหกรรมศาสตร์-หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์
   สาขาคหกรรมศาสตร์-หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ     

 

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2557
ประกาศ ฉบับที่ 3 อาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  องค์ประกอบที่ 2 แบบสแดงความคิดเห็น
รองศาสตราจารย์  พจนานุกรมสมรรถนะต่าง ๆ
คำชี้แจง    

 

 

แบบฟอร์มวิชาการ
FM 02-01 แผนการเรียนรวมตลอดหลักสูตร บัญชีขอเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษรายชั่วโมง
FM 02-02 แผนการเรียน ประจำปีการศึกษา บัญชีลงเวลาสอนของอาจารย์พิเศษ
FM 02-03 ทำเนียบอาจารย์ผู้สอนรายบุคคล แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าสอนพิเศษนอกเวลาราชการ
FM 02-04 ทำเนียบอาจารย์ผู้สอนรายวิชา แบบรายงานเหตุการณ์ต่างๆ
FM 02-05 ใบกำหนดอาจารย์ผู้สอน ตารางนับสัปดาห์เรียน
FM 02-06 แบบฟอร์มอัตรากำลัง ปะหน้าเอกสารการจัดการเรียนการสอน
FM 02-07 แบบฟอร์มบัญชีผู้สอนนอกเวลาราชการ ใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ
FM 02-08 แบบฟอร์มบันทึกจ้างอาจารย์พิเศษ บันทึกข้อความ
FM 02-09 แบบฟอร์มตอบรับเป็นอาจารย์พิเศษ สังกัดส่วนราชการ ข้อปฏิบัติในการสอบ
FM 02-10 แบบฟอร์มตอบรับเป็นอาจารย์พิเศษ สังกัดส่วนบุคคล แบบฟอร์มหลักสูตร มคอ.2
FM 02-11 ตารางสอนประจำภาคการศึกษา รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3
FM 02-12 ตารางสอนประจำตัวผู้สอน รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4
FM 02-13 ตารางการใช้ห้องเรียน รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา มคอ.5
FM 02-13 (ตารางการใช้ห้องเรียน 2) รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.6
FM 02-14 แบบฟอร์มตารางสอบ รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร มคอ.7
FM 02-15 แบบฟอร์มหัวข้อสอบ แบบฟอร์มบันทึกการสอน
FM 02-16 แบบพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ แบบฟอร์มอาจารย์ที่ปรึกษา
FM 02-17 แบบฟอร์มส่งข้อสอบและรับข้อสอบไปตรวจ แบบฟอร์มรายงานผลการให้ระดับคะแนน F และ I
FM 02-18 แบบฟอร์มรับ-จ่ายข้อสอบ แบบสรุปประเมิณอาจารย์ที่ปรึกษา
FM 02-20 ใบสอนชดเชย    
FM 02-21 ใบแลกคาบสอน    
       

 

แบบฟอร์มงานวิจัย

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)

แบบรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการวิจัย

ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศระดับชาติและนานาชาติ
บันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศZ(กองทุนวิจัยมทร.)
แบบฟอร์มคำขอรับการสนับสนุนให้บุคลากรไปนำเสนองานวิจัยในประเทศ
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าประกอบการขยายเวลา ครั้งที่ 2
แบบเสนอขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
แบบเสนอขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร
แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ 1ด.) แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ.1ช)
แผนการดำเนิงานสำหรับแผนงานวิจัย (แบบ วจ.3ช) แผนการดำเนินงานสำหรับแผนงานวิจัย(แบบ วจ.3 ช)
รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย(แบบวจ .2ช)
สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย(วจ.2ด) แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน.(กองทุนวิจัยมทร.)
แบบเสนอโครงการวิจัยปี 2559 (แบบ ว-1ด)    
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้    
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป งบแผ่นดิน(โครงการชุด)
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป งบแผ่นดิน(โครงการเดี่ยว)

 

แบบฟอร์มงานบริการวิชาการ
Link สำหรับดาวน์โหลดเอกสารงานบริการวิชาการ    

 

  • แบบฟอร์มบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
แบบเสนอขออนุมัติโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้    
แบบฟอร์มบริการวิชาการ โดยไม่ใช้งบประมาณ