• ไทย
    • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลเสริมสร้างเยาวชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเสวนาในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเสวนาในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา ณ โรงเร

โครงการ "การหาแนวทางเพื่อสร้างเจตคติที่มีต่อการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา (กิจกรรมที่ 4)

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "การหาแนวทางเพื่อสร้างเจตคติที่มีต่อการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้กิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน ระดับเขต

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เชิญคณาจารย์ถ่ายทอดความรู้กิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสิน

กิจกรรมสนับสนุนให้มีความร่วมมือ (MOU) การจัดการขยะและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และส่งมอบผลงานการวิจัยเครื่องย่อยพลาสติกฯ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนให้มีความร่วมมือ (MOU) การจัดการขยะและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมร

โครงการกิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ "รับขวัญน้องพี่ บายศรีโผ๊กใจ๋ ฮับขวัญน้องใหม่ ฮ้อมฮ่วมใจ ลูกราชมงคล" และพิธีถวายตัวเป็นลูกราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 17 ธันวาคม 2563 องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ "รับขวัญน้องพี่ บายศรีโผ๊กใจ๋ ฮับขวัญน้องใหม่ ฮ้อมฮ่วมใจ ลูกราชมงคล" และพิธีถวายตัวเป็นลูกราชมงคล ประ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนออนไลน์ ระหว่าง Rajamangala University of Technology Srivijaya และ Chongqing University of Post and Telecomunications สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 1
กิจกรรมติว O-net ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2563 สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมติว O-net ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ สงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ O-net โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการติวเป็นจำนวนมาก
กิจกรรมการจัดการความรู้คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 งานประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผศ.รวิวรรณ พวงสอน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ "การเขียน มคอ.3 ให้เป็น Active Learni