• ไทย
    • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมฝึกปฏิบัติการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 คณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้รับเชิญจากเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง เป็นวิทยากร อบรมให้กับชาวบ้าน ในโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมฝึกปฏิบัติการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์

โครงการบริการวิชาการ "โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เพื่อเศรษฐกิจชุมชน : การพัฒนารูปแบบการทำพวงหรีดจากผ้าพื้นเมือง

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์สู่ความเป็นนักคหกรรมศาสตร์มืออาชีพ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์สู่ความเป็นนักคหกรรมศาสตร์มืออาชีพ ผ่านการอบรมออนไลน์ (Zoom) และการปฏิบัติจริง ณ อาคารเรียน 09 สาขาคหกรรมศาสตร์ โดยกิจกรรมในวันนี้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาชีวมวลสำหรับเพิ่มศักยภาพการผลิตสมุนไพรแบบบูรณาการ สู่ความยั่งยืนในชุมชนคลองอู่ตะเภาตอนล่าง จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาชีวมวลสำหรับเพิ่มศักยภาพการผลิตสมุนไพรแบบบูรณาการ สู่ความยั่งยืนในชุมชนคลองอู่ตะเภาตอนล่าง จังหวัดส

การส่งมอบเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง แก่เจ้าของสวนปลักหว้า

ช่วงบ่ายวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ดร.นุชลี ทิพย์ทณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการส่งมอบเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง แก่เจ้าของสวนปลักหว้า อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.ดร.สุปราณี วุ่นศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ เป็นเจ

พิธีไหว้ครูและคนดีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและคนดีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โ

โครงการ One Two Three Four Go For Goal การบูรณาการทักษะชีวิตของนักศึกษาสาขาภาษาต่างประเทศ

ช่วงบ่ายวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการ One Two Three Four Go For Goal การบูรณาการทักษะชีวิตของนักศึกษาสาขาภาษาต่างประเทศ กิจกรรมย่อยที่ 3 ถ่ายทอดวรรณกรรมทรงคุณค่าสู่ละครเวที ผ่านระบบการอบรมออนไลน์ (Zoom) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ รองคณบดี

โครงการพัฒนาศักยภาพคหกรรมศาสตร์สู่การเป็นนักคหกรรมศาสตร์มืออาชีพ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคหกรรมศาสตร์สู่การเป็นนักคหกรรมศาสตร์มืออาชีพ การบรรยายพิเศษออนไลน์ (Zoom) ให้กับนักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย

โครงการหมู่บ้านตาลโตนด ปีที่ 3

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านตาลโตนด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจ

ประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อเชื่อมโยงกับสถานประกอบการภาคเอกชน และการบริหารทรัพย์สินเพื่อก่อให้เกิดรายได้

ช่วงบ่ายวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.วิชชุลฎา ถาวโรจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อเชื่อมโยงกับสถานประกอบการภาคเอกชน และการบริหารทรัพย์สินเพื่อก่อให้เกิดรายได้ และระบบการจัดการที่ดินราชพัสดุสำหรั