การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
lac
e-service.rmutsv.ac.th
epassport.rmutsv.ac.th
regis.rmutsv.ac.th
สายตรงคณบดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานคณบดี
ปฏิทินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
จุลสารคณะศิลปศาสตร์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร


LAC 2018โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับปริญญาตรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่นและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ.2560นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุธรรม มัควัลย์ admission 61แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 รณรงค์ สวมหมวกนิรภัย