• ไทย
    • Eng
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
AWARD
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

จุลสารคณะศิลปศาสตร์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

×

Error message

Notice: Trying to get property of non-object in og_context() (line 232 of /home/libart/public_html/main/sites/all/modules/og/og_context/og_context.module).
แบบฟอร์มงานประกัน
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง เดือนมีนาคม 2559 ประจำปีการศึกษา 2558

 

แบบฟอร์มงานแผนและงบประมาณ
ตัวชี้วัดโครงการ แบบฟอร์ม Spec
แบบฟอร์มขอโครงการ แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์ (ป.07,ง 4)
แบบฟอร์มสรุปผลโครงการ มาตรการ แผนงาน
แบบฟอร์มคำเสนอขอ งปม.รายจ่าย ปี 61 แบบฟอร์มคำขอเงินรายได้ปี 61

 

 

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 

 

แบบฟอร์มการเงิน
แบบฟอร์มรายงานเดินทางไปราชการ แบบฟอร์มสัญญายืมเงินแบบ เอ 4
ใบมอบฉันทะ ใบรับรองการจ่ายเงิน
ใบสำคัญรับเงิน    

 

 

แบบฟอร์มพัสดุ
อัตราค่าถ่ายเอกสาร แบบฟอร์มใบเสนอราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เอกสารแนบหนังสือ งานพัสดุ
บันทึกกรรมการตรวจรับพัสดุ แบบฟอร์มประมาณการ
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร แบบฟอร์มสเปค
แบบฟอร์มข้อมูลคณะกรรมการการลงระบบ (e-GP) บรับรองการจ่ายเงิน
แบบฟอร์มแจ้งยอดวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ ใบรับรองแทนการจ่ายเงิน
แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม รายละเอียดแทงจำหน่ายพัสดุ
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน เอกสารเคลียร์โครงการ
เอกสารประกอบโครงการจัดซื้อจ้ดจ้าง ตัวอย่างการจ้างเหมาบริการ
แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

 

 

แบบฟอร์มบุคลากร
  แบบเสนอผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน   แบบใบยกเลิกวันลา 
แบบใบลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ   แบบใบลาป่วย 
แบบใบลาพักผ่อน   แบบใบลาออก 
แบบใบลาอุปสมบท  แบบขออนุมัติไปราชการและยืมเงิน (ของคณะฯ) 
แบบขออนุมัติไปราชการและยืมเงิน (ฉบับของมหาวิทยาลัย) แบบรายงานผลการศึกษา 
ใบรายงานผลการฝึกอบรม      ใบลาไปต่างประเทศ 
แบบคิดภาระงานของคณาจารย์    องค์ประกอบที่ 2 แบบสแดงความคิดเห็น

 

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2557
ประกาศ ฉบับที่ 3 อาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์  พจนานุกรมสมรรถนะต่าง ๆ
คำชี้แจง    

 

 

แบบฟอร์มวิชาการ
FM 02-01 แผนการเรียนรวมตลอดหลักสูตร บัญชีขอเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษรายชั่วโมง
FM 02-02 แผนการเรียน ประจำปีการศึกษา บัญชีลงเวลาสอนของอาจารย์พิเศษ
FM 02-03 ทำเนียบอาจารย์ผู้สอนรายบุคคล แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าสอนพิเศษนอกเวลาราชการ
FM 02-04 ทำเนียบอาจารย์ผู้สอนรายวิชา แบบรายงานเหตุการณ์ต่างๆ
FM 02-05 ใบกำหนดอาจารย์ผู้สอน ตารางนับสัปดาห์เรียน
FM 02-06 แบบฟอร์มอัตรากำลัง ปะหน้าเอกสารการจัดการเรียนการสอน
FM 02-07 แบบฟอร์มบัญชีผู้สอนนอกเวลาราชการ ใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ
FM 02-08 แบบฟอร์มบันทึกจ้างอาจารย์พิเศษ บันทึกข้อความ
FM 02-09 แบบฟอร์มตอบรับเป็นอาจารย์พิเศษ สังกัดส่วนราชการ ข้อปฏิบัติในการสอบ
FM 02-10 แบบฟอร์มตอบรับเป็นอาจารย์พิเศษ สังกัดส่วนบุคคล แบบฟอร์มหลักสูตร มคอ.2
FM 02-11 ตารางสอนประจำภาคการศึกษา รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3
FM 02-12 ตารางสอนประจำตัวผู้สอน รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4
FM 02-13 ตารางการใช้ห้องเรียน รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา มคอ.5
FM 02-13 (ตารางการใช้ห้องเรียน 2) รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.6
FM 02-14 แบบฟอร์มตารางสอบ รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร มคอ.7
FM 02-15 แบบฟอร์มหัวข้อสอบ แบบฟอร์มบันทึกการสอน
FM 02-16 แบบพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ แบบฟอร์มรายงานผลการให้ระดับคะแนน Fและ I
FM 02-16 แบบพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
FM 02-17 แบบฟอร์มส่งข้อสอบและรับข้อสอบไปตรวจ    
FM 02-18 แบบฟอร์มรับ-จ่ายข้อสอบ    
FM 02-19 ใบสอนแทน    
FM 02-20 ใบสอนชดเชย    
FM 02-21 ใบแลกคาบสอน    

 

แบบฟอร์มงานวิจัย

แบบฟอร์มงานวิจัย

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)

แบบรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการวิจัย
ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศระดับชาติและนานาชาติ
บันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ Z(กองทุนวิจัยมทร.)
แบบฟอร์มคำขอรับการสนับสนุนให้บุคลากรไปนำเสนองานวิจัยในประเทศ
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าประกอบการขยายเวลา ครั้งที่ 2
แบบเสนอขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
แบบเสนอขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน.(กองทุนวิจัยมทร.)
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้    
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป งบแผ่นดิน(โครงการชุด)
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป งบแผ่นดิน(โครงการเดี่ยว)

 

แบบฟอร์มงานบริการวิชาการ
01แบบสำรวจความต้องการโครงการบริการวิชาการ    
02 แบบเสนอโครงการ    
03 แบบประเมินโครงการบริการวิชาการ    
04 แบบติดตามประเมินผล    
05 แบบฟอร์รายงานผลการดำเนินโครงการ    
06 แบบประเมินผลความสำเร็จ    
07 แบบฟอร์รายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับ    
       

 

แบบฟอร์มบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
     บรก-09_แบบรายงานผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้    
แบบเสนอขออนุมัติโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้