หัวหน้าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ดร.สาลินี ทิพย์เพ็ง

หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ

ผศ.รวิวรรณ พวงสอน

สูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ

อาจารย์กาญจนพัฐ กลับทับลัง

ดร.ธิดาพร  เรืองเริงกุลฤทธิ์

อาจารย์ชญาดา  เฉลียวพรหม

ดร.นุชเนตร กาฬสมุทร์

อาจารย์ปิยนุช  ลิมะพันธุ์

อาจารย์วรณัน เม่งช่วย

หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว

อาจารย์มณฑิรา เกียรติถาวรนันท์

หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว

ผศ.ดร.กุลดารา  เพียรเจริญ

ผศ.ธารินทร์  มานีมาน

ผศ.ดร.ธนินทร์  สังขดวง

อาจารย์ศุภวรรณ  ตันตสุทธิกุล

อาจารย์เศวตฉัตร  นาคะชาต

อาจารย์ศินีนาฎ  พูลเกื้อ