ปรัชญา : Philosophy
มืออาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ปรัชญาการศึกษา : Philosophy
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเพื่อคนทุกช่วงวัย มุ่งเน้นวิชาชีพ เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่สมรรถนะในระดับสากล
ปณิธาน : ( Determination)
ผลิตบัณทิตนักปฏิบัติสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
วิสัยทัศน์: (Vision)
ผลิตบัณฑิตและผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมบริการของประเทศที่มีทักษะการปฏิบัติขั้นสูง สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
ค่านิยมหลัก
LIBARTS   
L = Localization (ความเป็นพื้นถิ่น)       
I = Integration and Internationalization (การบูรณาการและความเป็นสากล)
B = Brilliance (ความฉลาดปราดเปรื่อง)    
A = Aesthetics (สุนทรียศาสตร์)
R = Righteous (มีคุณธรรม จริยธรรม)     
T = Teamwork (การทำงานเป็นทีม)
S= Service Mind (มีใจบริการ)
วัฒนธรรมองค์กร/การทำงาน (Organization/Working Culture)
มีความสุข สร้างสรรค์ ช่วยเหลือกัน ทันสมัย
อัตลักษณ์นักศึกษา
ความรู้ดี ทักษะเด่น สื่อสารเป็น เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเทคโนโลยี เป็นคนดี มีความสุข”
เอกลักษณ์
สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพในอุตสาหกรรมบริการไปสู่มาตรฐานระดับสากล
กรอบวิสัยทัศน์การพัฒนา
การพัฒนาคณะภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง ๕ ปี ( พ.ศ ๒๕๖๖-๑๕๗๐) กำหนดวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยแห่ง “โอกาส” เพื่อการพัฒนาประเทศให้มั่งคั่ง ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ในระยะ ๕ ปีที่สองในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยระยะยาว ๒๐ ปี ( พ.ศ ๑๕๖๑-๒๕๘๐) ไปสู่เป้าหมายระยะยาว “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม”