แบบฟอร์มงานประกัน
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง เดือนมีนาคม 2559 ประจำปีการศึกษา 2558
แบบฟอร์มงานแผนและงบประมาณ
ตัวชี้วัดโครงการแบบฟอร์ม Spec
แบบฟอร์มขอโครงการแบบฟอร์มขอรายการครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง
แบบฟอร์มสรุปผลโครงการความเชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มคำเสนอขอ งปม.รายจ่าย ปี 64แบบฟอร์มคำเสนอขอ งปม.รายได้ ปี 64
แบบฟอร์มคำเสนอขอ งปม.รายจ่าย ปี 65แบบฟอร์มคำเสนอขอ งปม.รายได้ ปี 65
แบบฟอร์มขอกิจกรรม
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 
แบบฟอร์มการเงิน
แบบฟอร์มรายงานเดินทางไปราชการแบบฟอร์มสัญญายืมเงินแบบ เอ 4
ใบมอบฉันทะใบรับรองการจ่ายเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์มพัสดุ
อัตราค่าถ่ายเอกสารแบบฟอร์มใบเสนอราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณเอกสารแนบหนังสือ งานพัสดุ
บันทึกกรรมการตรวจรับพัสดุแบบฟอร์มประมาณการ
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารแบบฟอร์มสเปค
แบบฟอร์มข้อมูลคณะกรรมการการลงระบบ (e-GP)บรับรองการจ่ายเงิน
แบบฟอร์มแจ้งยอดวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือใบรับรองแทนการจ่ายเงิน
แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมรายละเอียดแทงจำหน่ายพัสดุ
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินเอกสารเคลียร์โครงการ
เอกสารประกอบโครงการจัดซื้อจ้ดจ้างตัวอย่างการจ้างเหมาบริการ
แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
แบบฟอร์มบุคลากร
  แบบเสนอผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน แบบใบยกเลิกวันลา
 แบบใบลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ   แบบใบลาป่วย 
 แบบใบลาพักผ่อน  แบบใบลาออก
แบบใบลาอุปสมบท  แบบขออนุมัติไปราชการและยืมเงิน (ของคณะฯ) 
 แบบขออนุมัติไปราชการและยืมเงิน (ฉบับของมหาวิทยาลัย) แบบรายงานผลการศึกษา 
 ใบรายงานผลการฝึกอบรม      ใบลาไปต่างประเทศ 
 แบบคิดภาระงานของคณาจารย์  แบบฟอร์มองค์ประกอบที่ 2 ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
แบบสรุปคะแนนการประเมินผลปฏิบัติราชการ 
  สาขาศึกษาทั่วไป  สาขาภาษาต่างประเทศ
  สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  สาขาคหกรรมศาสตร์-หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  สาขาคหกรรมศาสตร์-หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2557
ประกาศ ฉบับที่ 3อาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ องค์ประกอบที่ 2 แบบสแดงความคิดเห็น
รองศาสตราจารย์ พจนานุกรมสมรรถนะต่าง ๆ
คำชี้แจง
แบบฟอร์มวิชาการ
FM 02-01 แผนการเรียนรวมตลอดหลักสูตรบัญชีขอเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษรายชั่วโมง
FM 02-02 แผนการเรียน ประจำปีการศึกษาบัญชีลงเวลาสอนของอาจารย์พิเศษ
FM 02-03 ทำเนียบอาจารย์ผู้สอนรายบุคคลแบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าสอนพิเศษนอกเวลาราชการ
FM 02-04 ทำเนียบอาจารย์ผู้สอนรายวิชาแบบรายงานเหตุการณ์ต่างๆ
FM 02-05 ใบกำหนดอาจารย์ผู้สอนตารางนับสัปดาห์เรียน
FM 02-06 แบบฟอร์มอัตรากำลังปะหน้าเอกสารการจัดการเรียนการสอน
FM 02-07 แบบฟอร์มบัญชีผู้สอนนอกเวลาราชการใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ
FM 02-08 แบบฟอร์มบันทึกจ้างอาจารย์พิเศษบันทึกข้อความ
FM 02-09 แบบฟอร์มตอบรับเป็นอาจารย์พิเศษ สังกัดส่วนราชการข้อปฏิบัติในการสอบ
FM 02-10 แบบฟอร์มตอบรับเป็นอาจารย์พิเศษ สังกัดส่วนบุคคลแบบฟอร์มหลักสูตร มคอ.2
FM 02-11 ตารางสอนประจำภาคการศึกษารายละเอียดของรายวิชา มคอ.3
FM 02-12 ตารางสอนประจำตัวผู้สอนรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4
FM 02-13 ตารางการใช้ห้องเรียนรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา มคอ.5
FM 02-13 (ตารางการใช้ห้องเรียน 2)รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.6
FM 02-14 แบบฟอร์มตารางสอบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร มคอ.7
FM 02-15 แบบฟอร์มหัวข้อสอบแบบฟอร์มบันทึกการสอน
FM 02-16 แบบพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบแบบฟอร์มอาจารย์ที่ปรึกษา
FM 02-17 แบบฟอร์มส่งข้อสอบและรับข้อสอบไปตรวจแบบฟอร์มรายงานผลการให้ระดับคะแนน F และ I
FM 02-18 แบบฟอร์มรับ-จ่ายข้อสอบแบบสรุปประเมิณอาจารย์ที่ปรึกษา
FM 02-20 ใบสอนชดเชย
FM 02-21 ใบแลกคาบสอน
แบบฟอร์มงานวิจัย
แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)แบบรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการวิจัย
ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศระดับชาติและนานาชาติ
บันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศZ(กองทุนวิจัยมทร.)
แบบฟอร์มคำขอรับการสนับสนุนให้บุคลากรไปนำเสนองานวิจัยในประเทศ
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าประกอบการขยายเวลา ครั้งที่ 2
แบบเสนอขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
แบบเสนอขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร
แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ 1ด.)แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ.1ช)
แผนการดำเนิงานสำหรับแผนงานวิจัย (แบบ วจ.3ช)แผนการดำเนินงานสำหรับแผนงานวิจัย(แบบ วจ.3 ช)
รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย(แบบวจ .2ช)
สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย(วจ.2ด)แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน.(กองทุนวิจัยมทร.)
แบบเสนอโครงการวิจัยปี 2559 (แบบ ว-1ด)
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป งบแผ่นดิน(โครงการชุด)
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป งบแผ่นดิน(โครงการเดี่ยว)
แบบฟอร์มงานบริการวิชาการ
Link สำหรับดาวน์โหลดเอกสารงานบริการวิชาการ
  • แบบฟอร์มบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
แบบเสนอขออนุมัติโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
แบบฟอร์มบริการวิชาการ โดยไม่ใช้งบประมาณ