แบบฟอร์มขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

แบบคำร้องขออนุมัติแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา (นักศึกษาใหม่)

แบบฟอร์มเอกสาร กยศ. และ กรอ.

แบบฟอร์มการบันทึกกิจกรรมจิตอาสา

แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.101)

แบบรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (กยศ.102)

หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว อาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103)

แบบฟอร์มแผนผังแสดงที่อยู่ของบิดา-มารดา-ผู้อุปการะ

แบบฟอร์มภาพถ่ายบ้านที่พักอาศัยของครอบครัวผู้ยื่นคำขอกู้

แบบฟอร์มรายการเอกสาร หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาแบบคำขอกู้ยืม