หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวศุภรดา พูนแก้ว
 หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ฝ่ายบริหารและวางแผน

นางบงกช ตรึกตรอง
งานพัสดุ/หัวหน้าฝ่ายบริหารและวางแผน

นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วทอง
งานพัสดุ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกชพร  ดำโพธิ์
งานแผนและงบประมาณ

นางสาวมัธนา  อำภา
งานการเงิน

นางสาวรัตน์วิภา ขุนเพ็ชร์
งานการเงิน

นางชัญญภัทร สุกแก้ว
งานบุคคล

นางสาวนัทธมน สุกเขียว
งานสารบรรณ

นายวิโรจน์  อะฆะนัง 
งานโสตทัศนูปกรณ์

นางดวงฤดี  สุวรรณรัตน์ 
เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

นายธีระชัย  ชูน้อย 
งานวิจัย/หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย

นางลัดดา  สุวรรณศรี 
งานสหกิจศึกษาและงานวิเทศสัมพันธ์

นางสาวจุฑารัตน์  เพ็งลักษ์ 
งานการเรียนการสอน

นางสาวสาริยา ใคลคลาย
งานการเรียนการสอน

นางสาวเลอลักษณ์ คงเพชร

งานบริการวิชาการ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นางรจวรรณ รามแก้ว​
งานพัฒนานักศึกษาและงานประกันคุณภาพ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นางสาวสุภารัตน์  คงประดิษฐ์ 
งานพัฒนานักศึกษา

เจ้าหน้าที่สาขา

นางสาวลลิศา  พิณทะมะโน
จนท.สาขาภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุพิชชา  แก้วกลม 
จนท.สาขาคหกรรมศาสตร์

นายวุฒิชัย โกกิฬา จนท.สาขาคหกรรมศาสตร์

นางสาวณัฐณิชา วรรณธณะ จนท.สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นางสาวอรพรรณ  ขุนเจริญ 
จนท.สาขาศึกษาทั่วไป

นางสาวอัญณี  บุญชัย 
นักวิทยาศาสตร์

นายสรรชัย  สอนกชกร 
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวนูรีซัน ชอบงาม เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ (ศูนย์ภาษา)

นางสาวสาธินี งามไตรไร   
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์ภาษา)