ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ โอมณี

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

 Asst. Prof.  Boonyarit Omanee , Ph.D.

Dean of Facalty of Liberal Arts

boonyarit.o@rmutsv.ac.th

รศ.ดร.พัชรินทร์ ฆังฆะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

Assoc. Prof. Patcharin Kangkha, Ph.D.

Deputy Dean for Academic Affairs and Research

patcharin.k@rmutsv.ac.th

ผศ.ดร.กุลดารา เพียรเจริญ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

Asst. Prof. Kuldara Peanjaroen

Deputy Dean for Administration and Planning

kuldara.p@rmutsv.ac.th

อาจารย์ ยูโสบ ดำเต๊ะ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Mr. Yusob Damteh

Deputy Dean for Student Affairs

yusob.d@rmutsv.ac.th

นางสาวศุภรดา พูนแก้ว
 หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผศ.วราวุฒิ ดวงศิริ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และงานประกันคุณภาพ

ผศ.กิติศักดิ์ ชุมทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ

อาจารย์บุญรัตน์ ดุกหลิ่ม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและสื่อสารองค์กร

ผศ.เอกราช มะลิวรรณ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ดร.สมพร ชูเนาวรัตน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสมรรถนะทางภาษา

และศูนย์ภาษาชลาทัศน์

อาจารย์ชนาธิป ชูอักษร   
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  

ดร.ณัฐธนา บุญทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา
งานดิจิทัลและเทคโนโลยี