ข้อมูลเกี่ยวกับสาขา

ประวัติความเป็นมาของสาขาศึกษาทั่วไป

สาขาศึกษาทั่วไป มีชื่อเดิมว่า “คณะวิชาสามัญ” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิชาศึกษาทั่วไป” และในปัจจุบันได้ใช้ชื่อว่า “สาขาศึกษาทั่วไป” โดยสังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สาขาศึกษาทั่วไป เป็นหน่วยงานสายวิชาการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งหน่วยราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในปี พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 163ง หน้า 13 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2550 โดยประกอบด้วย 5 หลักสูตรรายวิชา คือ หลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรรายวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรายวิชาพลศึกษา

วิสัยทัศน์สาขาศึกษาทั่วไป

“มุ่งส่งเสริมบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีจิตสาธารนะ และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต”