แสดงความยินดี ผศ. ดร. กุลดารา เพียรเจริญ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

คณะศิลปศาสตร์ ของแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลดารา เพียรเจริญ

(รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน) ในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติ

สำเร็จการศึกษาระดับ “ปริญญาเอก”

ในสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์