ผศ.กิติศักดิ์ ชุมทอง ได้รับ รางวัลระดับดีมาก ในการนำเสนอบทความ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 22

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ  “ผศ.กิติศักดิ์ ชุมทอง” อาจารย์ในหลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์
สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับ “รางวัลระดับดีมาก” การนําเสนอบทความวิชาการ ประเภทบรรยาย

เรื่อง กระบวนการเสริมสร้างพลังผู้สูงอายุเพื่อขับเคลื่อนชีวิตที่ดี ของชุมชนบ้านเขาน้อย ตําบลย่านชื่อ อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 22
และการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 5
หัวข้อ การยกระดับนวัตกรรมเชิงพื้นที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์แม่ริม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่