แสดงความยินดีบุคลากรได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มนัสสวาส กุลวงศ์ และคณะ ในโอกาสที่ได้รับ การจดทะเบียนลิขสิทธิ์

เรื่อง “แผนที่แสดงเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนวิถีตาลโตนด ตำบลบางเขียด”

เลขที่ลิขสิทธิ์ ๔๓๕๙๙๘