โครงการสัมมนา และส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์

ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2567 สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา และส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ณ จังหวัดสตูล

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ยูโสบ ดำเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และพร้อมกันนี้ ผศ.เอกราช มะลิวรรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้

โดยทีมสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 และ 2567 ได้ร่วมเขียนแผนปฏิบัติการของสโมสรนักศึกษาสาขาหลักสูตรและชมรมต่างๆของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเป็นประโยชน์มากกับการขับเคลื่อนกิจกรรมนักศึกษาที่มาจากความต้องการของนักศึกษา