โครงการ Marine and Coastal Smart Tour Guide กิจกรรมย่อยที่ 1 Rescue and Teamwork

วันที่ 4 มีนาคม 2567 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ Marine and Coastal Smart Tour Guide เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ ในโลกสมัยใหม่สู่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กิจกรรมย่อยที่ 1 Rescue and Teamwork : พัฒนาทักษะ การดูแลความปลอดภัยและการทำงานเป็นทีมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กุลดารา เพียรเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี และพร้อมกันนี้ อาจารย์เศวตฉัตร  นาคะชาต ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ในการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการพัฒนาความเป็นเลิศและโดดเด่นเฉพาะทางด้านการปฏิบัติ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรม Rescue and Teamwork