โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์สู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างจัดดอกไม้

วันที่ 12 มีนาคม 2567

โดยหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ สู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างจัดดอกไม้ ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กุลดารา เพียรเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และพร้อมกันนี้ อาจารย์ฉัตรดาว  ไชยหล่อ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ ได้พัฒนาฝีมือด้านการจัดดอกไม้ เพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต