โครงการจัดการเรียนการสอน เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) โดยหลักสูตรสาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร

วันที่ 27 มีนาคม 2567

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย กำหนดจัดโครงการจัดการเรียนการสอน เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)

โดยมีวิทยากร คือ คุณณพัฒน์ภณ มุขเข็ม และ คุณดนัย โต๊ะเจ

ณ ห้องประชุมดอกปีบ อาคาร 58 คณะศิลปศาสตร์

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญฤทธิ์  โอมณี คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประธานในพิธีเปิดและพร้อมกันนี้ ดร.กิตติยา พิศุทธางกูร ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้เตรียมตัวก่อนออกฝึกประสบการวิชาชีพ