คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 25 มีนาคม 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญฤทธิ์ โอมณี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน โครงการพัฒนากำลังคน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่” จากสำนักงบประมาณ ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ มทร.ศรีวิชัย