หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป

ดร.สืบสกุล  ใจสมุทร

หัวหน้าหลักสูตรรายวิชาพลศึกษา

ว่าที่ร.ต.ทรงภพ  เพชรอาวุธ

สูตรรายวิชาพลศึกษา

อาจารย์ยูโสบ  ดำเต๊ะ

ผศ.สมภพ ประดิษฐสาร

ผศ.ศรุชา  อุไรวงศ์

อาจารย์ชนาธิป  ชูอักษร

หัวหน้าหลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์

ดร.จิรวิชญ์  พรรณรัตน์

หลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์

ผศ.วิไลลักษณ์  เกตุแก้ว

ผศ.อำไพ  หมื่นสิทธิ์

ผศ.วรรษวดี  แก้วประพันธ์

ผศ.กิติศักดิ์ ชุมทอง

ผศ.ดร.มนัสสวาส  กุลวงศ์

ผศ.ดร.อรอุมา  สุพัฒนกุล

ผศ.เอกราช มะลิวรรณ์

อาจารย์ปวีณ์กร  สุรบรรณ์

อาจารย์วิลาสินี  สุขกา

หัวหน้าหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.สุปราณี  วุ่นศรี

ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา

ผศ.สมบูรณ์  ประสงค์จันทร์

ผศ.พูนศักดิ์ สันติวิทยานนท์

ผศ.อัฏฐชัย ถาวรสุวรรณ

ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์

ผศ.นพดลโพชกำเหนิด

ผศ.วราวุฒิ ดวงศิริ

ผศ.ภารุณีย์  สามพิมพ์

ผศ.ดร.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์

ผศ.ธัญวลัย จิรันดร

ผศ.พลชัย ขาวนวล

ผศ.อดิศักดิ์ จิตภูษา

หัวหน้าหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์

ผศ.สมิหลา คีรีศรี

รศ.ผกากรอง เทพรักษ์

ผศ.จิรภัทร ภู่ขวัญทอง

ผศ.มาริสา เส็นเหมาะ

ผศ.วีระชัย ท่าดี

อาจารย์เวคิน หนูนำวงศ์

หัวหน้าหลักสูตรรายวิชาภาษาไทย

ผศ.ภณิดา จิตนุกูล

ผศ.ว่าที่ ร.ต.หญิงจุฑาฎา เทพวรรณ

อาจารย์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ