หัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ

ดร.กิตติมา ตันติหาชัย

หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร

อาจารย์กาญจนารัติ  อุไรรัตน์

วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.บุญฤทธิ์  โอมณี

รศ.ดร.พัชรินทร์  ฆังฆะ

อาจารย์ศศิธร สุวรรณปัทมะ

ดร.สมพร  ชูเนาวรัตน์

ดร.กิตติยา พิศุทธางกูร

ดร.พัลลภา คทายุทธ

อาจารย์ธินัฐดา โกมล

ผศ.จิรายุ  สงเคราะห์

ดร.ณัฐธนา บุญทอง

อาจารย์บุญรัตน์ ดุกหลิ่ม

อาจารย์ปณิธาน  แป้นสุข

ผศ.วันวิสาข์  เพ็ชรรัตน์มุณี

Ms.Mitchelle Juaban

Mr.Ryan Dominguez

Mr.Lauro Sadaran Dequina Jr.

อาจารย์เมธัส พานิช

อาจารย์ฐิตินาร์ถ คำยอด

วิชาเอกภาษาจีน

อาจารย์ฐปนี  รัตนเลิศ

อาจารย์ธนะกาญจน์  พัทบุรี

ดร.วริฏฐา เทพนิมิตร