หัวหน้าสาขาคหกรรมศาสตร์

อาจารย์จินตนา เจริญเนตรกุล

หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ผศ.วนิดา  บุรีภักดี

สูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ผศ.พงษ์เทพ  เกิดเนตร

ดร.วิชชุลฎา  ถาวโรจน์

อาจารย์จิราภรณ์  ตันติพงศ์อาภา

อาจารย์ปัญญรัศม์  ลือขจร

ผศ.นรินทร์ภพ  ช่วยการ

อาจารย์เดชศักดิ์  วิจิตต์พันธ์

อาจารย์วรรณนิสา  เภาพันธ์

อาจารย์น้ำฝน  ชูพูล

อาจารย์ธันยพร บุญศิริ

อาจารย์รุ่งทิพย์  รัตนพล

หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์

อาจารย์ติณณา  อุดม

หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์

อาจารย์ฉัตรดาว  ไชยหล่อ

อาจารย์นันทิพย์  หาสิน

อาจารย์จริยา  ทรงพระ

อาจารย์อภิสิทธิ์  หลังโส๊ะ